euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Študuj ekonómiu

Študenti NHF môžu využiť skvelú príležitosť na získanie spoločného alebo dvojitého diplomu v spolupráci s niektorou z našich partnerských univerzít vo svete. A to aj z dôvodu, že internacionalizácia a kvalita vzdelávania patria medzi priority fakulty. Študenti tak majú možnosť okrem titulu „Ing.“ získať aj titul „MSc.“, ktorý je medzinárodne uznávaný.

Aktuálne sa môžu študenti inžinierskeho štúdia zapojiť do programov dvojitých a spoločných diplomov na partnerských univerzitách v Európe, ale aj Ázii. Fakulta poskytuje na druhom stupni štúdia možnosť študovať program Financie a dane v slovenskom alebo anglickom jazyku a študovať spoločný program s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Najnovšie pribudla pre študentov NHF možnosť získania dvojitého diplomu aj s prestížnou University of Pavia v Taliansku v rámci programu Finančné trhy a investovanie, ako aj programu Financie a dane. V rámci Ázie máme dlhoročnú spoluprácu s International College NIDA Bangkok v Thajsku v rámci inžinierskeho študijného programu Financie a dane. Viac informácií o programoch dvojitých a spoločných diplomov sú zverejnené na stránke nhf.euba.sk

Študenti majú možnosť uchádzať sa o mnohé grantové mobilitné programy (Erasmus+, Národný štipendijný program a iné) a získať tak štipendium na pokrytie nákladov spojených s realizáciu svojho zahraničného študijného pobytu. Táto možnosť je dostupná pre každého študenta a úspešnosť získania štipendia je veľmi vysoká. Prax si žiada aj absolventov, ktorí disponujú multidisciplinárnym pohľadom a ktorí sa vedia orientovať tak v ekonomickej, ako aj legislatívnej oblasti, čo im umožnia spoločné akreditované študijné programy s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave – Ekonómia a právo na bakalárskom štúdiu a študijný program Právo a ekonómia na magisterskom stupni štúdia.