euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Manažment verejných politík / Ing.

Nauč sa meniť k lepšiemu svet v ktorom žiješ!
Absolvent druhého stupňa študijného programu Manažment verejných politík disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami v oblasti manažmentu a verejných politík. Tie mu umožňujú kvalifikovane zhodnotiť sociálno-ekonomický vývoj, hľadať inovatívne riešenia pri tvorbe verejných politík a riadiť proces ich zavádzania.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • riešenie prípadových štúdií v rámci mnohých predmetov – skúmanie a vysvetľovanie javov v reálnom kontexte s dôrazom na hľadanie riešení pre lepšiu kvalitu života
 • možnosť absolvovať jeden semester štúdia v zahraničí pri uznaní všetkých získaných kreditov
 • možnosť skúmať nielen ekonómiu, ale pracovať taktiež so sociálnymi, s environmentálnymi a s priestorovými témami
 • možnosť bližšej špecializácie na vybranú oblasť verejných politík – európska politika a európske programy, rozvoj ľudských zdrojov, podnikanie alebo regionálny rozvoj
Uplatnenie absolventov:
 • odborné pozície v miestnej a územnej samospráve
 • odborné pozície na ministerstvách a ústredných orgánoch štátnej správy
 • špecialisti a experti v štátnej správe aj samospráve
 • poradcovia a experti vo vrcholných orgánoch štátu
 • pracovníci v európskych inštitúciách, agentúrach a medzinárodných organizáciách
 • pracovníci mimovládnych organizácií a think tankov
 • experti v súkromnom sektore
Informačný leták programu manažment verejných politík

 

Študijný plán programu manažment verejných politík