euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Ľudské zdroje a sociálny manažment

Študuj ekonómiu s ľudskou tvárou – študuj ekonómiu so spoločenskou zodpovednosťou

 

Je 100% zamestnanosť možná a prospešná pre hospodárstvo?
Sú obyvatelia štátu so silným sociálnym systémom šťastnejší ako ostatní?
Čo spôsobí štvordňový pracovný týždeň pre zamestnávateľov a zamestnancov?

 

Profil programu:

Ľudský faktor je v spoločnosti jedinečný a nezastupiteľný a dotýka sa každého z nás. Študijný program je svojím charakterom a zameraním jedinečný v komplexe slovenských vysokých škôl a univerzít, nakoľko je zameraný tak na problematiku ekonomického, ako aj sociálneho rozvoja. Naučí Vás poznávať ekonomické javy a procesy a zároveň reagovať na ne z pohľadu jednotlivca ako aj spoločnosti.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • poznatky využiteľné v profesijnom i osobnom živote v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivca, rodiny, firmy a spoločnosti;
 • prípadové štúdie a záverečné práce pod vedením manažérov a personalistov renomovaných spoločností;
 • interdisciplinárny prístup.
Uplatnenie absolventov:
 • manažér na úseku ľudských zdrojov
 • analytik trhu práce
 • odborník pre sociálnu poisťovňu
 • odborník pre zdravotnú poisťovňu
 • manažér sociálneho podniku
 • manažér pre miestnu, regionálnu samosprávu a štátnu správu
 • manažér ekonomického úseku v súkromnej sfére
 • manažér ekonomického úseku vo verejnej sfére
Študijný plán:

Ľudské zdroje a sociálny manažment