euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo / Bc.

Tvoj prvý krok k úspechu vo svete financií!

 

Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba národnej trhovej ekonomiky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej stránky týchto procesov. Študenti programu sú pripravení a schopní porozumieť a riešiť ekonomické otázky vo verejnom a podnikateľskom sektore, vo verejných a podnikových financiách, v bankovníctve, v poisťovníctve a to na rôznych úrovniach riadenia ekonomiky, tak v národnom ako aj v medzinárodnom rozsahu.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • medzinárodne kompatibilný študijný plán s možnosťou absolvovať časť štúdia v zahraničí
 • možnosť študovať študijný program v anglickom jazyku
 • najlepšie platené a perspektívne profesie s nekonečnými výzvami v súkromnom a verejnom sektore sú v mnohom založené na znalostiach a vedomostiach z oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva
 • príprava na adrenalín finančných obchodov, atmosféru finančných trhov, ale aj na schopnosť zvládať tempo neustálych zmien vo svetovom finančnom sektore
Uplatnenie absolventov:            
 • finančný analytik
 • bankový analytik
 • finančný expert
 • bankový špecialista
 • špecialista v poisťovníctve
 • referent v štátnej správe
 • odborný radca
Informačný leták programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

 

Študijný plán programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo – denné štúdium

 

Študijný plán programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo – externé štúdium