euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Aplikovaná ekonómia / Bc.

Aplikuj ekonómiu: vystúp z davu a zlepši Slovensko!
Aplikovaná ekonómia Ťa nenaučí vymenovať teoretické modely. Naopak, pomôže Ti aplikovať ekonómiu na pochopenie a riešenie praktických otázok, ktoré Ťa zaujímajú. Naučíš sa analyzovať ekonomické javy a procesy, ako aj aplikovať ekonomické vedomosti v súkromnom aj verejnom sektore. Budeš vedieť kriticky uvažovať nad ekonomickými problémami, pracovať v tíme a prichádzať s kreatívnymi riešeniami založenými na ekonomických princípoch. Nadobudneš do praxe aplikovateľné vedomosti a praktické zručnosti z analytických techník a štatistických metód.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe, na prednáškach stretneš napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev alebo renomovaných firiem
 • schopnosť prepojiť najnovšie poznatky z ekonómie a podložiť svoje tvrdenia analýzou údajov z prieskumov, národných a medzinárodných štatistík
 • schopnosť robiť ekonomické analýzy v tímoch, diskutovať o aktuálnych témach, prijať konštruktívnu kritiku
 • široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi vďaka rastúcemu dopytu po absolventoch s ekonomickými vedomosťami a analytickými zručnosťami
Uplatnenie absolventov:
 • ekonomický analytik
 • ekonomický prognostik
 • špecialista v oblasti národného hospodárstva
 • analytik trhu práce
 • odborný pracovník v oblasti štatistiky
 • referent v štátnej správe
 • rozpočtový analytik
Informačný leták programu aplikovaná ekonómia

 

Študijný plán programu aplikovaná ekonómia