euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Študuj ekonómiu

Celý proces podania prihlášky zvládneš z pohodlia domova. Prihlášky na štúdium sa podávajú výhradne elektronicky cez eprihlášku


DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

 • podanie prihlášky: do 31. marca 2024
 • termín konania prijímacej skúšky: 17. – 21. jún 2024 

POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

 • prihláška na štandardné študijné programy: 40 EUR 
 • prihláška na študijný program Ekonómia a právo 60 EUR resp. študijné programy v anglickom jazyku 90 EUR

K prihláške na 1. stupeň nepotrebujete žiadne prílohy a potvrdenia (zo strednej školy, od lekára), ani nahrávať známky zo strednej školy. Ak ste v prihláške niečo nevyplnili, resp. sa pomýlili, stačí sa ozvať na: marta.hytkova@euba.sk, ktorá Vám Vašu prihlášku odblokuje a vy si ju opravíte.


PRIJÍMACIE KONANIE:

Obsahová náplň písomných testov prijímacej skúšky na bakalárske štúdium pre všetky študijné programy (okrem Ekonómie a právo a anglických študijných programov):

 • všeobecné študijné predpoklady,
 • jeden cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty

Obsahová náplň písomných testov prijímacej skúšky na bakalárske štúdium študijného programu Ekonómia a právo:

 • všeobecné študijné predpoklady (so zameraním na základy ekonómie a ekonomiky),
 • jeden cudzí jazyk podľa výberu uchádzača (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk)
 • dejepisnáuka o spoločnosti
 • logika

Obsahová náplň písomných testov prijímacej skúšky na bakalárske štúdium študijných programov Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku a Aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku:

 • všeobecné študijné predpoklady (v anglickom jazyku),
 • anglicky jazyk 

TIPY PRE UCHÁDZAČOV:

» TIP pre uchádzačov 1: Na 1 prihlášku si môžete uviesť až 3 preferované študijné programy v rámci Národohospodárskej fakulty (okrem programu Ekonómia a právo a FBI v anglickom jazyku). Zvýšiš tak svoje šance na prijatie a ešte aj ušetríš. 

» TIP pre uchádzačov 2: Ak máš stres z prijímacej skúšky a chceš mať istotu prijatia skôr? V rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) zabezpečovaných spoločnosťou Scio ich môžeš absolvovať skôr a na štúdium Ťa prijmeme ak percentil z každého testu (všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj test z cudzieho jazyka), ktorý absolvuješ bude rovný alebo vyšší ako 60.

» TIP pre uchádzačov 3: Robil/a si počas strednej školy niečo výnimočné? Chceme Ťa a to bez prijímacích skúšok! Stačí ak si absolvoval/a niektorú z týchto súťaží a podujatí (okrem študijných programov ekonómia a právo a anglických študijných programov:

 • Účasť na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže v akademickom roku 2023/24, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre žiakov stredných škôl, napríklad: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30. 4. 2024;
 • absolvovanie celoslovenského kola v rámci celoslovenskej súťaže pre žiakov stredných škôl ak súťaž organizovala niektorá z fakúlt EU v Bratislave.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE UCHÁDZAČOV O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM:

 • podanie prihlášky: do 30. apríla 2024

POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

 • prihláška na štandardné študijné programy: 40 EUR
 • prihláška na študijné programy v anglickom jazyku: 90 EUR

Prílohy prihlášky na II. stupeň štúdia na študijné programy NHF EU v Bratislave u uchádzačov, ktorí absolvovali I. stupeň štúdia v roku 2023 a skôr, tvoria:

 • úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
 • úradne overená fotokópia dodatku k diplomu,
 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (pri absolventoch NHF EU v BA postačujú fotokópie).

Ďalšie prílohy prihlášky na II. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na študijné programy Financie a dane v anglickom jazyku a Aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku sú sumarizované v Zásadách prijímacieho konania na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2024/2025.

Všetky študijné programy v externej forme štúdia, na ktoré budú prijatí uchádzači v roku 2024 sú spoplatnené.

PRIJÍMACIE KONANIE:

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave je ukončené prvostupňové štúdium.

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch v slovenskom jazyku ponúkaných na NHF EU v Bratislave sa uskutoční na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Kritériom pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia (okrem študijného programu Právo a ekonómia).

TIP PRE UCHÁDZAČOV:

» TIP pre uchádzačov: Na 1 prihlášku na program v slovenskom jazyku si môžeš uviesť až 3 preferované študijné programy v rámci Národohospodárskej fakulty (v rámci jednej prihlášky však nie je možné kombinovať slovenské a anglické študijné programy). Zvýšiš tak svoje šance na prijatie a ešte aj ušetríš.